De algemene voorwaarden

van Alpaca Zonneveld

ALGEMENE VOORWAARDEN ZONNEVELD ALPACA’S 2020

 

Alpaca Activiteiten

Wij heten u van harte welkom bij Zonneveld Alpaca’s en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden. Zonneveld Alpaca’s is een handelsnaam onder Zonneveld VOF. Zonneveld VOF is eigendom van Mw. J.E. van der Hove en Dhr.
S. Zeldenrijk.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Zonneveld VOF, handelend onder de naam Zonneveld Alpaca’s gevestigd te TIENDEVEEN verder te noemen opdrachtnemer te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  • In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via opdrachtnemer Alpaca activiteiten of producten afneemt bij Zonneveld Alpaca’s Tiendeveen.
  • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
  • Alle aanbiedingen en offertes door opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door opdrachtnemer komt een overeenkomst tot stand.
  • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, kleuren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer
  • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer doet haar uiterste best de Alpaca activiteit of het Alpaca product naar behoren en verwachting te leveren. De klant doet neemt geheel op eigen risico deel aan de Alpaca activiteiten zoals Alpaca wandelingen, Alpaca Arrangementen, de Stalovernachting en de Feed & Greet.

3.2 De klant dient tijdens een bezoek aan Zonneveld Alpaca’s ten allen tijden de aanwijzing van opdrachtnemer op te volgen.

 1. Prijzen
  • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de gekozen Alpaca activiteit door eventuele extra wensen van de klant zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
  • De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren.

 

 1. Betalen en annuleren
  • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op opdrachtnemer te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
  • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is opdrachtnemer bevoegd de reservering of overeenkomst te ontbinden.
  • Bij annulering van opdracht door klant tot 14 dagen voor de datum van de gereserveerde Alpaca activiteit rekenen wij 5 euro administratiekosten. Het reeds aanbetaalde bedrag aan opdrachtnemer wordt aan klant gerestitueerd binnen 8 dagen na annulering.
  • Bij annulering van opdracht door klant binnen 7-14 dagen voor de datum van de gereserveerde Alpaca activiteit wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht door opdrachtnemer. Het restant van 50% van de reeds gedane aanbetaling wordt aan de klant gerestitueerd binnen 8 dagen na annulering.
  • Bij annulering door de klant binnen 7 dagen voor de datum van de gereserveerde Alpaca activiteit wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. De klant heeft geen recht op restitutie.
  • Opdrachtnemer mag opdrachtgever niet ontvangen wanneer er sprake is van ziekte of griep- of verkoudheidsklachten. Bent u ziek of niet lekker blijf dan vooral thuis. Helaas krijgt u in zo’n geval geen tegoed of geld terug. U kunt tot 14 dagen van te voren kosteloos annuleren.

 

 

 1. Garantie
  • Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal opdrachtnemer de te leveren goederen -naar de keuze van opdrachtnemer- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen.

 

 1. Overmacht

7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

7.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, ziekte van dieren, slechte weersomstandigheden, stakingen en uitsluitingen, zowel bij opdrachtnemer als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van opdrachtnemer of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van opdrachtnemer.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van opdrachtnemer

8.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door opdrachtgever aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

 

9 Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

9.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 

10 Overnachten bij Zonneveld Alpaca’s

10.1 Nachtrust en stilte
Vanaf 22.00 uur dient het rustig te zijn op het terrein en van 23.00 tot 08.00 uur geldt absolute stilte. Gedurende deze nachtrust periode is elk lawaai uit den boze en is het niet toegestaan zich zonder geldige reden op te houden in en rond toiletgebouw of de speeltuin. Bespreek deze regels alstublieft ook met uw kinderen en eventuele gasten.

10.1 Roken
Roken is niet toegestaan in de gebouwen op het terrein. Let op brandgevaar, sigaretten niet zomaar weggooien in de natuur.

10.2 Sanitaire voorzieningen
Van eenieder wordt verwacht de gebouwen schoon te houden. Wees netjes op de toiletten en douches en laat deze na gebruik schoon achter.

10.3 Auto en Parkeren
Binnen de grenzen van de camping geldt een snelheidsgrens van max. 6 km per uur. Parkeren alleen op de parkeerplaats. In onze tarieven is één vervoermiddel inbegrepen voor een tweede voertuig geldt een tarief van € 2,50 per dag.

 

11 Alpaca’s

Als gast van Zonneveld Alpaca’s bent u bovenal te gast bij onze Alpaca’s. Luister goed naar de instructies van het personeel die u krijgt bij aankomst. Voer de Alpaca’s uitsluitend het voer dat u aangeboden wordt. Voer NOOIT iets anders. Neem uw afval mee naar een afvalbak en laat niets achter bij de dieren. Jaag de dieren niet na en gedraag u rustig en kalm. Op deze manier heeft u meer plezier van de dieren en de dieren van u. Bij wangedrag in welke vorm dan ook wordt u verzocht het terrein te verlaten zonder restitutie van verblijfs- of entreegelden.

 

Opgemaakt te Tiendeveen 1 mei 2020

Door Mw. J.E. van der Hove en Dhr. S. Zeldenrijk
Zonneveld VOF